KITNARF's Java Library

Petr Frantík

LICENSE
This Library contains free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
DOCUMENTATION
Contents of this Library are described by standard documentation tool "javadoc". You can use online version or offline version.

 

PACKAGES

 

 (EN) Different color scales for graphical displaying of values of a variable.
(CZ) Různé barevné škály pro grafické zobrazení hodnot vybrané proměnné.
colorfunction
since 2001, actual v1.05 2011.07.19
jar, src

 (EN) Simple controller useful for continuously driven simulation.
(CZ) Jednoduchá ovládací třída pro spojitě řízenou simulaci.
controller
since 2002, actual v1.3 2009.06.18
jar, src

 (EN) Dynamical simulations of mechanical structures in multidimensional space.
(CZ) Dynamické simulace mechanických konstrukcí v mnoharozměrném prostoru.
dynamicalsystem
since 2002, actual v1.6 2011.04.24
src

 (EN) Solving of bar engineering structures.
(CZ) Řešení prutových inženýrských konstrukcí.
engineeringstructure
since 2011, actual v1.62 2013.04.21
jar, src

 (EN) Allows saving of geometric data to the simple EPS file (vector graphics).
(CZ) Umožňuje uložení geometrických dat do EPS souboru (vektorová grafika).
epsprintwriter
since 2007, actual v2.0 2011.10.16
jar, src

 (EN) Structural analysis by finite element method.
(CZ) Analýza konstrukcí metodou konečných prvků.
fem
since 2009, in development v0.38 2012.05.16
jar, src

 (EN) Implementation of the Fast Fourier Transform.
(CZ) Implementace rychlé Fourierovy transformace.
fft
since 2003, actual v1.1 2010.01.12
jar, src

 (EN) Handling with functions of one variable. Polynomials, rational functions and other common functions including conditions and branching. Interpreting of terms in infix notation. Performs addition, multiplication, division, differentiation, integration and numerical integration by common rules and also Gaussian quadratures. Polynomial approximation and cubic spline interpolation.
(CZ) Práce s funkcemi jedné proměnné. Polynomy, racionální funkce a další běžné funkce včetně podmínek a větvení. Interpretuje výrazy v infix notaci. Provádí sčítání, násobení, dělení, derivování, integrování a numerické výpočty integrálů pomocí běžných pravidel a Gaussových kvadratur. Polynomiální aproximace a interpolace kubickými splajny.
function
since 2011, actual v2.10 2012.05.16
jar, src

 (EN) An example of the discrete model FyDiK2D for dynamical simulations of plane mechanical structures.
(CZ) Příklad diskrétního modelu FyDiK2D pro dynamické simulace rovinných konstrukcí.
fydik2d
since 2002, actual v5.2 2010.07.31
jar, src, link

 (EN) Ensures saving of a model to a data file readable by FyDiK application.
(CZ) Zajišťuje ukládání modelu do datového souboru, který lze načíst aplikací FyDiK.
fydik2dapplicationsaver
since 2011, actual v1.01 2011.06.23
jar, src

 (EN) An example of the discrete model FyDiK3D for dynamical simulations of space mechanical structures.
(CZ) Příklad diskrétního modelu FyDiK3D pro dynamické simulace prostorových konstrukcí.
fydik3d
since 2002, actual v2.2 2010.07.31
jar, src

 (EN) Generator of discrete models FyDiK.
(CZ) Generátor diskrétních modelů FyDiK.
fydikmodelgenerator
since 2002, actual v2.0 2009.11.30
jar, src

 (EN) An example of the discrete model FyDiK for dynamical simulations of mechanical structures in multidimensional space.
(CZ) Příklad diskrétního modelu FyDiK pro dynamické simulace mechanických konstrukcí v mnoharozměrném prostoru.
fydiknd
since 2010, actual v1.0 2010.08.17
jar, src

 (EN) Implementation of simple genetic algorithm.
(CZ) Implementace jednoduchého genetického algoritmu.
ga
since 2009, actual v1.01 2011.06.23
jar, src

 (EN) Additional or enhanced geometric classes.
(CZ) Přidané popř. rozšířené geometrické třídy.
geom
since 2009, actual v1.6 2012.11.17
jar, src

 (EN) Various graphs including Delaunay triangulation, Voronoi tesselation, Quadrilateral mesh and mesh optimization.
(CZ) Různé grafy včetně Deloneho triangulace, Voronojovy (Voroného) mozaiky, čtyřúhelníkové sítě a síťové optimalizace.
graph
since 2007, actual v4.06 2012.11.24
jar, src

 (EN) Implementation of matrix calculations including solving of linear equations.
(CZ) Implementace maticových výpočtů včetně řešení lineárních rovnic.
matrix
since 2009, actual v2.03 2012.05.16
jar, src

 (EN) Meshing.
(CZ) Vytváření sítí.
mesh
since 2012, actual v1.05 2012.11.17
jar, src

 (EN) Solving of a problem which is described by a system of nonlinear equations. The system is solved by Newton iterative method.
(CZ) Řešení úlohy popsané soustavou nelineárních rovnic. Soustava je řešena Newtonovou iterační metodou.
nim
since 2009
jar, src

 (EN) Exploring the package content for dynamical instantiation of a class.
(CZ) Prohlížení obsahu balíčku (package) pro dynamické vytvoření instance určité třídy (class).
packageexplorer
since 2009
jar, src

 (EN) The simple bending fracture model.
(CZ) Jednoduchý model lomu při ohybu.
simbefram
since 2009, actual v1.13 2010.03.26
jar, src

 (EN) Distribution of points and materials in a space.
(CZ) Distribuce bodů a materiálů v prostoru.
spatialdistribution
since 2011, actual v1.08 2012.11.24
jar, src

 (EN) FyDiK model of points interacting on hypersphere.
(CZ) FyDiK model bodů interagujících na hyperkouli.
spheroid
since 2009, actual v1.16 2011.04.22
jar, src

 (EN) Implementation of generation of a spring network which serves as physical discretization.
(CZ) Implementace generování pružinové sítě sloužící jako fyzikální diskretizace.
springnetwork
since 2009, actual v1.27 2012.01.09
jar, src

 (EN) Provides easy and comfort access to state values of an instance.
(CZ) Umožňuje snadný a komfortní přístup ke stavovým hodnotám instance.
statehandler
since 2013, actual v1.00 2013.05.28
src, jar

 (EN) The incremental Delaunay triangulator including assembling of Voronoi tesselation and junction graph.
(CZ) Inkrementální Deloneho triangulátor včetně sestavení Voronojovy teselace a křižovatkového grafu.
triangulationdelaunay
since 2007, actual v3.25 2011.08.31
jar, src